Wat is... ?

BEMIDDELING

GOEDKOPE EN SNELLE VORM VAN CONFLICTOPLOSSING


WAT IS BEMIDDELING


Bemiddeling is een wettelijk erkende manier om, op een minnelijke wijze, samen op zoek te gaan naar oplossingen voor uw conflict. Het is een bewezen, doeltreffende manier om op sneller, goedkoper en duurzamer conflicten aan te pakken.

 

Bemiddeling kan beoogd worden wanneer partijen van mening verschillen en er niet zelf uitkomen. Vaak zijn dat geschillen tussen partijen die na de oplossing van het geschil nog verder met elkaar door moeten.


Het aanwenden van bemiddeling kan zowel bekeken worden vanuit het oogpunt van het voorkomen van geschillen, dan wel van het oplossen van gerezen geschillen. Bij dit laatste kan de benadering verschillen al naargelang er reeds al dan niet een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt werd voor een rechtbank.


Syndical staat garant voor een professionele aanpak, en werkt volgens de deontologische code die onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid verzekert.


Een bemiddelingsakkoord dat via een erkend bemiddelaar tot stand komt, kan door een rechter worden gehomologeerd en krijgt dusdanig de uitvoerbare kracht van een vonnis.  


Bemiddeling is een volwaardige en wettelijk erkende manier om conflicten op te lossen buiten de rechtbank om.  HOE VERLOOPT HET


  Syndical zal als neutrale derde de partijen wegwijs maken in het verloop van het bemiddelingstraject en in de omgangsregels, die partijen zich verbinden na te leven gedurende de bemiddeling. Eén van de voornaamste taken van de Syndical, is ervoor te zorgen dat partijen op een respectvolle wijze met elkaar blijven omgaan.


  Daarbij zal Syndical als bewaker van het bemiddelingstraject de partijen enkel begeleiden. Aan de hand van creatieve vraagstelling, psychologisch doorzicht en communicatievaardigheden zal gepoogd worden hen te laten openstaan voor de mening van de andere partij en de onderliggende belangen te benoemen en begrijpelijk te maken.


  Syndical werkt een traject uit dat de partijen naar een oplossing kan brengen. 


  Bij gerechtelijke bemiddeling zal enkel verslag gedaan worden aan de rechter over het al dan niet welslagen van de bemiddeling.


  Artikel 1733 Ger. Wetboek voorziet in de mogelijkheid om het bemiddelingsakkoord ter homologatie te kunnen voorleggen aan de bevoegde rechtbank.


  VOORDELEN


  1. Niet bij rechter of rechtbank.
  2. Bemiddeling is minder tijdrovend dan een procedure.

  3. Bemiddeling is minder kostelijk dan een gerechtsprocedure.

  4. Bemiddeling is minder belastend.

  5. Bij bemiddeling wordt de communicatie tussen partijen wordt vaak hersteld.

  6. Bemiddeling is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

  7. Bemiddeling is vertrouwelijk.

  8. Partijen worden echt gehoord.

  9. Bemiddeling vermijdt toekomstige conflicten.

  10. Bij bemiddeling wordt de oplossing meer gedragen door de partijen zelf.  ARBITRAGE

  GOEDKOPE EN SNELLE VORM VAN GESCHILLENBESLECHTING


  WAT IS ARBITRAGE


  Partijen die in een conflict verzeild raken, kunnen overeenkomen dat geschil voor te leggen aan een scheidsgerecht. 


  Het is een particuliere rechtspraak, rechtspraak buiten de gewone rechter om.


  Bij overeenkomst kunnen partijen bestaande en/of toekomstige geschillen aan arbitrage onderwerpen. Zij verbinden zich er dan toe de desbetreffende geschillen voor te leggen aan arbiters (particuliere rechters), die ter zake een voor partijen bindende beslissing geven.
  HOE VERLOOPT HET


  Een arbitrageprocedure lijkt veel op een procedure bij de rechter. Arbitrage is alleen informeler. Syndical ontvangt een schriftelijke eis van de eisende partij. De tegenpartij kan hier schriftelijk op reageren. Soms volgt een tweede schriftelijke ronde. Vervolgens beoordeelt Syndical de zaak aan de hand van de schriftelijke verklaringen en een eventueel getuigen- en deskundigenonderzoek. Ook hebben partijen de mogelijkheid een mondelinge toelichting te geven. Vervolgens brengt Syndical een bindend advies uit.


  Een uitspraak van de arbitragecommissie is bindend. Dat betekent dat beide partijen zich aan de uitspraak moeten houden. Is een partij het niet eens met de uitspraak of houdt één van beide partijen zich niet aan de uitspraak, dan kan de rechter ingrijpen en verplichten dat de uitspraak nageleefd wordt. Soms is hoger beroep mogelijk. Behoort hoger beroep niet tot de mogelijkheden,dan kan een partij de uitspraak aan een rechter voorleggen.
  VOORDELEN


  1. Niet bij rechter of rechtbank.
  2. Particuliere rechtspraak maar wel bindend.
  3. Sneller en goedkoper dan procedure 
  4. Enkel mits akkoord van alle betrokken partijen.
  5. Een arbitrageprocedure is strikt vertrouwelijk.
  6. Een goed alternatief in plaats van procederen. voor de rechtbank.

  7. Biedt garantie voor eerlijke procesgang.

  8. Partijen worden echt gehoord.

  9. Geen melding aan autoriteiten.

  10. Derden geen toegang tot zitting en sententie.  COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN


  De wetgever heeft met het oog op financiële transparantie de verplichting ingevoerd aan de Verenigingen van Mede-eigenaars (VME) om een nieuw onafhankelijk controleorgaan, de commissaris van de rekeningen, jaarlijks aan te stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een grote of kleine VME.


  Met als taak het financieel beheer van de syndicus in het oog te houden en van deze laatste ook rekening en verantwoording af te nemen, zal Syndical vooral onafhankelijk, onpartijdig en deskundig optreden.


  Syndical neemt de taken en verantwoordelijkheden, dewelke de commissaris van de rekening draagt, op zich. Syndical is aansprakelijk indien de vereniging van mede-eigenaars schade ondervindt door het niet correct uitvoeren van haar opdracht.


   
  TAKEN


  • Controle van de facturenlijst
  • Controle van de afrekening 
  • Controle van de privatieve kosten
  • Controle van de betalingen mede-eigenaars of andere debiteuren
  • Controle van de openstaande leveranciers
  • Controle van de juistheid en volgorde van de facturen
  • Controle van het gebruik en de stand van de zichtrekening
  • Controle van het gebruik en de stand van de spaarrekening
  • Controle van mutaties op de rekeningen
  • Controle toepassing BTW percentages
  • Controle op het correct toepassen van de boekhoudkundige regels
  • Controle van de balans, proef- en saldibalans
  • Controle van de wachtrekeningen
  • Controle op de verdeling van inkomsten
  • Bijkomende controles zijn mogelijk


  VOORDELEN


  1. Controle volgens de wettelijke plicht
  2. Controle op het vermogen van de VME
  3. Controle op het correct uitvoeren van de boekhoudkundige verplichtingen